26 februari, 2013

Bra försäkring lyfter kvinnors företagande

Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen få samma karensdag som anställda har, i gengäld för en något högre sjukförsäkringsavgift. Erfarenheter från USA tyder på att denna reform är särskilt viktig för kvinnor som funderar på att starta eget. I Sverige finns dessutom ytterligare en försäkring där en icke-diskriminerande beskattning skulle göra företagandet mer attraktiv för kvinnor.

Företagare behöver inte bara försäkra sina verksamheter mot exempelvis brottslighet eller brand. De har också ett behov av att försäkra sig själva mot sjukdom och olyckor. Tyvärr är det vanligt att olika former av socialförsäkringar utformas mer efter de anställda än efter företagarna. Framförallt minskas kvinnors benägenhet att söka sig från anställningar till företagande, då kvinnor i större utsträckning utnyttjar olika socialförsäkringar som exempelvis sjukförsäkring.

År 1986 genomförde Ronald Reagan en omfattande förändring i den amerikanska skattelagstiftningen, med stöd av demokraterna Richard Gephardt och Bill Bradley. En av lagstiftningens effekter var att kostnaden för egenföretagare att köpa sjukvårdsförsäkring för sig själva minskade. En vetenskaplig studie visar att reformen markant ökade framförallt kvinnors företagande i USA.

Forskaren Velmuri kunde tydligt isolera effekten av själva reformen, genom att jämföra de kvinnor som täcktes av sjukvårdsförsäkring via sin make (och därmed inte hade skäl att utnyttja reformen) och de som inte inkluderades av makes sjukförsäkring (och därmed hade skäl att utnyttja reformen). Genom att jämföra de kvinnor som påverkades av reformen och de som inte gjorde det kunde Velmuri visa att bättre skattemöjligheter att köpa försäkringar förklarade en ökning av andelen företagare bland kvinnor som inte täcktes av makes försäkring med hela 9 procent.

I Sverige finansierar företagare idag både sina anställdas och sina egna socialförsäkringar via arbetsgivaravgiften. Regelverken gör det dock i många fall svårare för företagare att få ut en ersättning vid sjukdom som är likvärdig med den som anställda får. Flertal forskare har pekat på att bättre försäkringsmöjligheter skulle stimulera företagandet i synnerhet bland kvinnor i Sverige. Därför är sänkningen av den möjliga karenstiden i sjukförsäkringen välkommen.

Ytterligare ett viktigt steg vore att göra beskattningen av sjukvårdsförsäkring mer neutral. En företagare som väntar i sjukvårdskö förlorar kunder och riskerar hela verksamheten. En sjukvårdsförsäkring borde därför anses vara en fullt avdragsgill kostnad i företaget. Idag är kostnaden av oklara skäl inte avdragsgill och blir därför onödig dyr (men den betraktas åtminstone inte som skattepliktig förmån). En mer logisk och neutral beskattning skulle vara ett sätt att påtagligt främja kvinnors företagande.

 

 

Läs mer:

Sanandaji (2012). ”Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande!”, Svenskt Näringsliv.

Anxo, Dominique, Thomas Ericson och Andreas Mångs (2011). “Företagare på lika villkor – arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor”, Konferensdokumentation Kvinnors företagande – forskning, politik och praktik, Resultat från 10 forskningsprojekt, Vinnova, 2011-09-02.

Regeringen (2010). “Trygghetssystemen för företagare”, Prop. 2009/10:120.

Velamuri, Malathi R (2008). “Taxes, Health Insurance and Women´s Self-Employment”,MPRA Paper No. 15731.