9 mars, 2013

Ett index över mänsklig utveckling i Sveriges Kommuner

Reforminstitutet har tagit fram ett index som tar avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling (HDI – human development indikator). I Sverige finns dock fylligare statistik, och därför har också antalet faktorer utökats. Arton faktorer vägs samman som jämför hur olika utfallen är inom fem olika huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt ”Hopplöshet och Utanförskap”. En fylligare beskrivning av variablerna finns här.

Hur Sveriges kommuner rankas enligt indexet, och även de enskilda variablerna finns här. De underliggande värdena för rankningen kan utläsas här.