21 februari, 2013

Going for Growth

Nästan obemärkt i Sverige har OECD publicerat sin senaste “Going for Growth” rapport. Där föreslås konkreta reformer baserad på OECD‑experters undersökningar av strukturpolitiska reformer och deras ekonomiska resultat.

OECD följer även upp i vilken utsträckning länderna har reagerat på och implementerat de föreslagna reformerna. För åren 2011-2012 placerar sig Sverige på en svag 30. plats av 37 länder i måttet på ”responsiveness” som organisationen beräknar. Bland de länder som ivrigast har infört rekommendationerna finns krisländer som Grekland och Irland. Men även många länder som har klarat sig lika bra eller bättre genom finanskrisen jämfört med Sverige har reformerat mer än genomsnittet. Exempel är Nya Zeeland, Österrike, Australien och Kanada.

Gällande Sverige lovordas tidigare åtgärder för att minska sjukskrivningen. Men OECD påpekar att Sverige inte har brytt sig om några av organisationens mest centrala rekommendationer under de senaste åren, nämligen:

–         att sänka marginalskatter för inkomster över medelinkomsten vilket skadar benägenheten att utbilda sig rätt, möjlighet att rekrytera kompetens internationellt och även antal arbetade timmar.

–         Att ändra anställningsskyddet för fasta anställningar vilket hämmar produktivitetsutvecklingen och möjlighet för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden. En ändring skulle enligt OECD minska inkomstklyftorna.

Även utbildning och bostadsbyggande förblir akilleshäl för Sverige trots ett antal åtgärder från regeringen.