19 januari, 2013

Höga krav gav stora resultat

När skolan fokuserar på bildning kan unga som kommer från svåra uppväxtmiljöer göra en klassresa, trots diskriminerande strukturer. Det visar inte minst projektet ”Alaska Onward to Excellence” i Alaska och svenska Rinkebyakademin.

Hur kan man förbättra framtidsutsikterna för unga som tillhör marginaliserade grupper och som på arbetsmarknaden kan möta diskriminerande strukturer?

Frågan är i högsta grad relevant i dagens Sverige, men var också central för den afroamerikanska minoriteten i USA redan under slutet av 1800-talet. Mary Jane Patterson, den andra afroamerikanska kvinnan som överhuvudtaget fick möjligheten att ut en högskoleexamen i USA, tillhörde de personer som hade ett svar på frågan.

Patterson blev en av de första rektorerna för Dunbar High School, en skola i Washington DC och som hade startats för att erbjuda utbildningsmöjligheter för afroamerikanska elever. Bland de första rektorerna för skolan fanns också Richard Greener, den första afroamerikanen som tog examen vid det prestigefyllda Harvarduniversitetet.

Patterson och Greener insåg att utbildning var nyckeln till framgång för många, men hade själva erfarit att unga afroamerikaner måste kämpa extra hårt för att lyckas. Därför skapade de en skola med tydligt fokus på akademisk kunskap och med så högra krav på eleverna att de till och med förväntades lära sig latin. En central målsättning var att aktivt förmedla värdet av eget ansvarstagande och hårt arbete.

Det gav resultat. 1899, tre decennier efter att skolan grundats, fanns fyra offentliga high schools i Washington DC – tre reserverade för vita studenter och Dunbar High School för afroamerikanska studenter. Och Dunbar High School var den skola där eleverna presterade bäst på testresultaten, trots att en stor del av eleverna kom från fattiga hem.

Mellan 1870 och 1955 utexaminerades sammanlagt 12 000 elever från Dunbar High School, och många av den nådde höga samhällspositioner eller gick vidare till universitets- och doktorsexamen – ofta från prestigefyllda universitet som Darthmouth, Harvard och Yale.

Historien om Dunbar High School visar hur fokus på bildning kan leda till att unga som kommer från marginaliserade miljöer kan göra en klassresa, trots diskriminerande strukturer – och så än idag.

I Alaska har exempelvis studenter med indian- och inuitbakgrund länge haft omfattande svårigheter att klara sig väl i skolan, inte minst då vuxna i deras omgivning sällan utbildat sig. Genom att höja kraven, och införa scheman som sätter fokus på akademisk kunskap, har dock projektet ”Alaska Onward to Excellence” lyckats lyfta resultaten markant. I de skolor som omfattades av projektet steg andelen elever som gick vidare till collegestudier från 10 procent skolåret 1988-1989 till hela 50 procent skolåret 1996-1997.

I Sverige är tyvärr grundskolor och gymnasieskolor i regel dåliga på att lyfta de elever som inte kommer från akademiska hem. Redan de nationella proven som görs i årskurs 3 visar på detta. Våren 2010 misslyckades bara 12 procent av eleverna med högskoleutbildade på provet i skriftliga räknemetoder, jämfört med 32 procent av eleverna med lågutbildade föräldrar.

Samtidigt finns satsningar som exempelvis Rinkebyakademin, som bedriver mentorskap och ämnesfördjupning för skolungdomar i en del av Stockholm som präglas av omfattande utanförskap. Målsättningen är att guida ungdomarna i vuxenvärldens arbetsplatser och lära dem de ”koder, regler och sociala färdigheter de behöver i framtiden som arbetstagare/arbetsgivare”.

Denna form av socialt kapital är avgörande för framgång, men samtidigt svårt att bygga upp i familjer där föräldrarna själv har begränsade kontakter med samhällslivet och arbetsmarknaden. Förhoppningsvis kan fler skolor följa i Rinkebyakademins fotspår.

Läs mer:
Blackpast.org om ”Paul Laurence Dunbar High School”

Rinkebyakademim

Skolverket (2011). ”Föräldrars utbildningsnivå slår igenom tidigt visar nationella prov i årskurs 3”, pressmeddelande 2011-04-06.

Sowell, Thomas (2001). ”The Education of Minority Children”, Hoover Institute.

James, Donna Walker, Sonia Jurich och Steve Estes (2001). ”Raising minority academic achievement – A compendium of Education Programs and Practices”, American Youth Policy Forum.

Nima Sanandaji