19 september, 2013

New Towns

Regelkrångel som försvårar byggande av lokaler och bostäder utgör ett omfattande tillväxthinder i Sverige. En liknande situation råder i Storbritannien. Den brittiska premiärministern David Cameron har nyligen själv framfört är det avgörande att förenkla möjligheten att bygga, så att fler arbetstillfällen och bostäder kan skapas. En ny rapport från tankesmedjan Centre for Policy Studies slår fast att regelverken skapar en ”onödigt tidskrävande och kostsam planeringsprocess som möjliggör för särintressen att frodas, skapar kommersiell osäkerhet och hämmar ny utveckling”.

Storbritanniens moderna historia präglas dock inte bara av regelkrångel, utan också av framväxten av ”frizoner” där byggande av nya bostäder och arbetstillfällen uppmuntras. År 1945 fick nämligen John Reith, som annars är känd för sitt arbete med att vidareutveckla public service företaget BBC, uppdraget att leda en kommitté som skulle undersöka möjligheterna att främja återskapande och nybyggande i Storbritannien. Frågan var högst aktuell i landet i eftertakten av andra världskrigets förstörelse.

På kommitteens rekommendation skapade man möjligheten att grunda så kallade ”New Towns”. Som namnet antyder går tanken ut på att grunda nya städer. Konceptet omfattar också att städerna styrdes av offentliga utvecklingsföretag, snarare än att hamna under lokalpolitikernas kontroll. De nya städerna kunder därmed kringgå mycket av den byråkrati och detaljplanering som hämmade utvecklingen, och därmed utvecklas till frizoner för urban utveckling.

Kanske det mest kända exemplet på dessa nya städer är Milton Keynes, som ligger drygt 70 kilometer nordväst om London. Denna New Town började byggas 1967. Befolkningen ökade till en början i snabb takt. Intressant nog fortsatte staden att växa också långsiktigt, både i termer av nya bostäder och nya arbetstillfällen. Rapporten Cities Outlook 2013 visar att Milton Keynes har varit den snabbast expanderande i Storbritannien under senare tid. Mellan 2001 och 2011 har nämligen antalet invånare i staden vuxit med hela 17 procent.

Staden når också toppnoteringar när det kommer till andelen nystartade företag per invånare och andelen sysselsatta. Givet allt detta skulle man kunna förvänta sig att Milton Keynes skulle präglas av snabbt stigande bostadspriser. I själva verket tillhör den en av de städer där bostadspriserna har ökat minst sedan 2001. Till skillnad från andra ekonomiskt framgångsrika städer i Storbritannien har Milton Keynes anmärkningsvärt nog bostadspriser som är något lägre än snittet för hela England. Författarna till Cities Outlook 2013 menar att stadens utvecklingsvänliga policy har bidragit till den positiva utvecklingen.

New Towns har grundats i olika vågor i Storbritannien sedan slutet av 1940-talet och fram tills slutet av 1960-talet. Offentliga utvecklingsföretag som kunnat kringgå krånglig lokal byråkrati har också utnyttjats för att rusta upp existerande stadsdelar. Ett exempel är London Docklands Development Corporation som skapades i början av 1980-talet och samverkade med den skattefrizon som staten skapade i samma stadsdel. Under senare tid har intresset väckts för att skapa nya New Towns. Northstowe, benägen nordväst om Cambridge, planeras växa fram som en ny New Town med ekologisk inriktning.

Kanske finns goda skäl att också i Sverige skapa en motsvarighet till New Towns, kommuner stadsdelar eller för den delen hela regioner där lokala beslutsfattare får möjligheten att kringgå krångliga statliga förordningar? Som utvecklingen i Milton Keynes visat kan denna form av frizon leda till goda möjligheter för jobbtillväxt och bostadsbyggande. Dessutom kan de låga bostadspriser som resulterar framförallt gynna familjer med svagare ekonomisk ställning.

 

Nima Sanandaji

 

Läs mer

 

Boyfield, K och I Ali (2013). “Simplified planning”, Centre for Policy Studies.

Centre for Cities (2013). “Cities Outlook 2013”.

Construction News (2012). “Cameron: we need more houses, academies and free schools”, 2012-10-10.

Northstowes hemsida http://www.northstowe.uk.com/