1 januari, 2001

Opinionsundersökning

Ladda hem opinionsundersökningen

Tabellbilaga

Skop har på Reforminstitutets uppdrag gjort en opinionsundersökning under mars månad 2001.

Förändringsvilja. Viljan att förändra är stark i Sverige. Sju av tio av de tillfrågade svarar att behovet av förändring i dagens Sverige är mycket eller ganska stort. Var tredje uppger att de känner förväntan inför tanken på förändringar, medan var femte känner oro. En tredjedel känner båda delarna. De områden som är i störst behov av förändring, enligt de intervjuade, är äldreomsorgen, tätt följt av sjukvården, skolan och arbetsmarknaden.

Äldreomsorg. En överväldigande majoritet av de tillfrågade menar att det skulle vara mycket bra eller ganska bra om man själv hade möjlighet att välja äldreboende på äldre dagar. 96 procent menar att det vore mycket eller ganska bra om man dessutom hade möjlighet att själv avgöra var i Sverige man skall ha sitt äldreboende. Det finns också en utbredd uppfattning om att äldreomsorgen skulle bli bättre om det fanns konkurrens mellan olika vårdgivare.

Sjukvård. Drygt var tredje svensk betvivlar att vårdplatserna räcker till alla och så mycket som nästan var tolfte tror absolut inte att det kommer att finnas vårdplatser så att det räcker. 76 procent räknar ändå med att vården kommer att vara tillräckligt god om den krävs. Generellt sett är män mindre oroliga än kvinnor, även om skillnaderna inte är uppseendeväckande stora. Knappt en tredjedel av de tillfrågade anser att det behövs mycket mer pengar till svensk sjukvård. En dryg tredjedel tror att det behövs lite mer pengar och den resterande tredjedelen anser att pengarna borde räcka till en bra sjukvård. Tre av fyra anser att det är bra att få välja mellan vård som ges på ett privat sjukhus och ett sjukhus drivet av landstinget – förutsatt att det kostar lika mycket. Bara 8 procent anser det vara mycket dåligt.

Skola. Möjligheten att välja skola genom skolpengen har ett mycket starkt stöd. Tre av fyra av de tillfrågade anser att friheten att välja skola gör att skolorna blir bättre; var fjärde svarar att den skulle bli mycket bättre och varannan litet bättre. Drygt 70 procent menar att skolpengen skulle bli bättre om den hade samma storlek i alla kommuner för alla elever. Tre av fyra hyser denna uppfattning och den är starkare bland dem som är anställda i offentlig sektor än i privat.

Arbetsmarknad. En stor majoritet – hela 62 procent- svarar att det är de privata företagen som är den bästa arbetsgivaren . 14 procent anser att det är staten, 9 procent kommunerna och 4 procent landstingen. Hälften av de offentliganställda svarar att privata företag är den bästa arbetsgivaren. Två av tre känner att det finns möjligheter att vidareutbilda sig och byta till ett bättre jobb. Låg- och medelinkomsttagare samt offentliganställda tror i mindre utsträckning än höginkomsttagare och privatanställda att de har dessa möjligheter. Stödet för ett kompetenssparande är starkt, särskilt bland låginkomsttagare. Sysselsatta i offentlig sektor är också något mer intresserade av kompetenssparande. Nästan tre av fyra, 71 procent, menar att a-kassan skall vara tidsbegränsad. Och i denna fråga finns det inga större skillnader mellan olika inkomstgrupper eller partisympatisörer. 56 procent tror att fortbildning och kompetensutveckling är bästa sättet att minska risken för arbetslöshet, och 25 procent menar att det är möjlighet ett få tjänstledigt för att pröva ett nytt jobb. Endast sju procent tror att arbetslösheten blir lägre med hjälp av fler lagar om anställningstrygghet.