15 januari, 2013

Valfrihet hjälper människor att försörja sig

Med tydliga drivkrafter och en mångfald av praktik- och utbildningsanordnare hjälper Nacka kommun fler att få jobb och lön att leva på.

Det finns en mångfald av möjliga insatser för att hjälpa människor att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden – men alla metoder passar inte alla människor.

För att tillvarata mångfalden av insatser som finns och som kan utvecklas på arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet har Nacka kommun infört ett kundvalssystem för personer som har försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag). En drivande person bakom reformerna är kommundirektör Lennart Jonasson.

Insatserna består främst av praktik eller utbildning. Insatserna tillhandahålls inom ramen för ett kundvalssystem, där den som behöver hjälp har ett brett utbud av auktoriserade anordnare att välja mellan. Insatserna kan då enligt Nacka kommun bättre anpassas efter den enskildes förutsättningar och behov. Då ökar sannolikheten för att den enskilde kan bli självförsörjande.

Checkens storlek bestäms av hur långt från arbetsmarknaden den enskilde bedöms vara. Det är den ansvariga socialsekreterare som gör bedömningen efter att ha kartlagt individens kompetens, arbetshinder och motivation. Nivån på checken varierar mellan 10 000 och 80 000 kronor, beroende på hur många månader socialsekreteraren bedömer att det kan ta för individen att bli självförsörjande.

Anordnare som tecknar kontrakt med kommunen presenteras på kommunens hemsida. Där presenteras också resultaten av utförda insatser, när uppföljningar har gjorts. Det gör det lättare för den enskilde att välja, och stimulerar konkur¬rens mellan anordnarna. Dessutom underlättar det för samverkan anordnare emellan.

Checken ska ge anordnarna frihet att utforma verksamheten utifrån den enskilde personens behov. Checkbeloppet utbetalas stegvis för att ge anordnarna tydliga drivkrafter att både vara snabba och långsiktiga. Den första ersättningen betalas ut först när insatsen pågått i fjorton dagar, därefter månatligen enligt en dag-för-dag-princip, upp till 70 procent av insatsens mål är uppfyllt, det vill säga att den förväntas kunna försörja sig själv i minst sex månader framåt.

Nacka kommun tror starkt på kundval också för människor som traditionellt sett betraktats som utsatta. Med många olika och unika koncept är chansen att lyckas större än om enbart socialtjänsten och/eller en aktör ska hjälpa till med matchning. I Nacka har varje aktör, utöver sin kompetens, sina egna kanaler till både praktikplatser, utbildningsanordnare och branschorganisationer.