6 oktober, 2014

Värdebaserad vuxenutbildning i Storbritannien  

En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden är att ge personer som befinner sig i utanförskap de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kliva in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning, praktik och arbetsmarknadsprogram spelar alla en viktig roll i sammanhanget. Tyvärr har systemen i Sverige utformats på ett splittrat vis. Kanske finns skäl att dra lärdom av de reformer som håller på att införas i Storbritannien, för att skapa ett mer sammanhållet och resultatinriktat system?

I slutet av 2011 publicerades en offentlig utredning om de offentliga system i Storbritannien som riktar in sig på vuxenutbildning. Utredningen noterade att onödiga regleringar och byråkratiska krav ledde till att välfungerande verksamheter inte kunde växa fram. En kartläggning visade att experter ansåg att olika budgetpåsar krockade med varandra, att de komplicerade systemen saknade transparens och att mycket tid gick åt att rapportera in data och handskas med byråkratin. Lösningen låg i att skapa ett enhetligt system, där en enkel formel utnyttjades för att beräkna hur mycket resurser som var rimliga att lägga på vuxenutbildning.

Efter att frågan utretts vidare har den innovativa finansieringsmetoden börjat omsättas i praktiken. Det finurliga systemet utgår ifrån att ersättning kopplas till de mål som uppnås, inte hur kunskaperna förmedlas. Ifall en viss kunskap förmedlas inom ramen för ett lärlingssystem eller arbetsmarknadsprogram ges som exempel samma ersättning som om den hade lärts in på skolbänken. Merparten av ersättningen baseras på hur många som tar del av programmet, medan en mindre del är prestationsbaserad och relaterar till hur många som klarar av utbildningen. En mindre prestationsbaserad ersättning ges också för de fall där deltagarna inte avslutar programmet, eftersom de funnit jobb under programmets gång. Extra ersättning ges för studenter som har olika inlärningssvårigheter.

Det återstår att se hur väl det nya systemet i slutändan fungerar. Utgångspunkten att skapa ett heltäckande och transparant system är hursomhelst högst relevant för Sveriges del. Idag finns 17 olika nationella system för anställningsstöd och praktik, vilka överlappar varandra. Det är inte helt uppenbart vilka system som är optimala för olika arbetsgivare och arbetssökande. Inom vuxenutbildning läggs årligen miljardbelopp på statliga och kommunala projekt med skilda målsättningar, regelverk och ansökningsprocesser. De splittrade systemen gör det svårt att kartlägga hur mycket resurser som läggs på att få en viss grupp att stärka sina kunskaper och chanser på arbetsmarknaden. Det blir också svårt att avgöra hur väl satsningarna fungerar, för att säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt.

Att skapa ett enhetligt system för vuxenutbildning och/eller arbetsmarknadspraktik är i teorin enkelt men i praktiken svårare. Beslutsfattarna måste väga in hur olika åtgärder ska belönas, hur deltagarnas socioekonomiska och hälsomässiga status ska vägas in och hur stor del av ersättningarna ska vara fasta respektive utgå från prestationsbaserade mål. Redan i arbetet med att utreda dessa frågor kan en bättre helhetsbild skapas över målsättningar och resurser. På lång sikt kan enhetliga system göra det möjligt att minska byråkratin, stimulera till konkurrens och se till så att smarta lösningar för vuxenutbildning och praktik sprids runtom landet. Därför finns goda skäl för beslutsfattare i Sverige att ta del av den pågående reformprocessen i Storbritannien.

Läs mer:

Association of employment and learning providers (2012). “Special Edition – Single Adult Skills Budget (SASB)”, december. http://www.sctp.org.uk/documents/SASBSpecialSectorConnectDec2012.pdf

Association of employment and learning providers (2013). “A guide to making the most of the Single Adult Skills Budget”.

Bengtsson, K. och L. Jansson (2013). ”Jobbskaparna: Företagande, utanförskap och mångfald”, Ekerlids.

P4 Jämtland (2013). “Krångliga stödregler minskar chans till jobb för funktionshindrade menar Svenskt Näringsliv”, 2013-04-10.

Skills Funding Agency (2011). ”A New Streamlined Funding System for Adult Skills”. http://readingroom.lsc.gov.uk/SFA/A_New_Streamlined_Funding_System_for_Adult_Skills_-_Published_10_October_2011.pdf

Skills Funding Agency (2013). ” A New Streamlined Funding System for Adult Skills”. http://readingroom.lsc.gov.uk/SFA/A_New_Streamlined_Funding_System_for_Adult_Skills_FINAL.pdf

 

Nima Sanandaji, Tekn. Dr.

www.sanandaji.se

0733-960481