Nyheter

Öppna universiteten för internationell konkurrens

13 mars, 2013
En blandning av protektionism och byråkratisk tröghet tvingar många svenska studenter att avstå från internationella toppkurser för att i stället läsa sämre kurser i högskolan som de är inskrivna i. Regeringens olika insatser för att förbättra högskolekvaliteten överskuggas av en dramatiskt ökande tillgång till utbildning i absolut toppklass runtom i världen. Studenters internationella konkurrenskraft urholkas därmed. Så bör […] Läs mer...

Ett index över mänsklig utveckling i Sveriges Kommuner

9 mars, 2013
Reforminstitutet har tagit fram ett index som tar avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling (HDI – human development indikator). I Sverige finns dock fylligare statistik, och därför har också antalet faktorer utökats. Arton faktorer vägs samman som jämför hur olika utfallen är inom fem olika huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt ”Hopplöshet och Utanförskap”. […] Läs mer...

Going for Growth

21 februari, 2013
Nästan obemärkt i Sverige har OECD publicerat sin senaste “Going for Growth” rapport. Där föreslås konkreta reformer baserad på OECD‑experters undersökningar av strukturpolitiska reformer och deras ekonomiska resultat. OECD följer även upp i vilken utsträckning länderna har reagerat på och implementerat de föreslagna reformerna. För åren 2011-2012 placerar sig Sverige på en svag 30. plats […] Läs mer...

En mer välavvägd konjunkturpolitik

14 februari, 2013
Debatten om hur lågkonjunkturen bör pareras i Sverige har kört fast. Bör staten stimulera ekonomin mer till priset av ett större underskott eller inte? Är det farligt att sänka räntan mer? De som vill stimulera efterfrågan pekar på låg inflation, arbetslöshet, och svagt kapacitetsutnyttjande. De begär att Riksbanken sänker räntan samt rejäla budgetstimulanser. De som […] Läs mer...

Ett nytt Reforminstitut

31 januari, 2013
Ett dynamiskt samhälle behöver arenor där nya lösningar kläcks och utvecklas, där perspektiven i debatten vidgas och gränser tänjs. Det nya Reforminstitutet skall uppmärksamma innovativa lösningar på Sveriges utmaningar. Möjliga reformförslag skall mejslas ut som för Sverige framåt i en tid av snabb teknisk utveckling och globalisering. Reformförslagen skall vara evidensbaserade och förankrade i relevant vetenskap. […] Läs mer...