Author Archive

Distansundervisning lyft för skola i Kramfors

23 april, 2013
  Ådalsskolan i Kramfors hade ett stort problem. Hur ordna modersmålsundervisning och den lagstadgade studiehandledning på modersmålet? För nyanlända kan en bra språkintroduktion och handledning vara avgörande. Kramfors är en liten kommun och behöriga modersmålslärare växer inte direkt på träd. Den ansvarige rektorn Mikael Wiklund rekognoscerade hur andra kommuner löst detta och fastnade för en lösning […] Läs mer...

Reformer i snigelfart 2013

16 april, 2013
Reforminstitutet för statistik och försöker att ge en överblick över reformer som genomförs i Sverige, och även sådana som utreds eller föreslås av partierna. Förutom en sammanställning av reformer som genomförts i Sverige under åren 2007-2012, kommer också den första sammanställningen av reformer 2013 och en prognos för hela 2013. Bolagsskattesänkningen blev den största reformen.  […] Läs mer...

Bistånd villkorat på reformer

25 mars, 2013
Villkorat bistånd. Det var idén som låg bakom den utskällda strategi från Världsbanken och IMF som gick under beteckningen Washington Consensus. De fattiga mottagarländerna fick pengar i utbyte mot löften om reformer. Det fungerade inte. Utbetalningstrycket gjorde att mottagarländerna fick pengar ändå, trots att de inte uppfyllde sina löften och struntade i att vidta de […] Läs mer...

Health Impact Bonds – vad är det?

23 mars, 2013
Skattefinansierad välfärd har oftast betalats genom anslag eller upphandlingar av en verksamhet. Ersättning har utgått även om resultaten inte uppnåtts. Reforminstitutet kommer att uppmärksamma och beskriva en rad olika sätt att betala välfärd för leverans av faktiskt uppnådda resultat. Ett mycket innovativt sådant sätt är “Health Impact Bonds”. Läs mer...

Öppna universiteten för internationell konkurrens

13 mars, 2013
En blandning av protektionism och byråkratisk tröghet tvingar många svenska studenter att avstå från internationella toppkurser för att i stället läsa sämre kurser i högskolan som de är inskrivna i. Regeringens olika insatser för att förbättra högskolekvaliteten överskuggas av en dramatiskt ökande tillgång till utbildning i absolut toppklass runtom i världen. Studenters internationella konkurrenskraft urholkas därmed. Så bör […] Läs mer...

Sätt stopp för svensk körkortsapartheid

7 mars, 2013
Ett exempel på hur regeldrivna kostnader sätter stopp för många unga kvinnors möjlighet till jobb och ett självständigt liv publiceras av Stefan Fölster i Aftonbladet. Läs mer...

Ett budgettak för regleringskostnader – exempel körkort

7 mars, 2013
På många områden har regleringsdrivna kostnadsökningar vida överstigit människors inkomstökningar. Därför har många inte råd att köpa nya bostäder eller att skaffa körkort. Nio av tio unga kvinnor mellan 20 och 30 år som är födda utomlands och saknar gymnasiebehörighet har inte körkort. Samtidigt krävs körkort för de flesta jobb som man kan få utan […] Läs mer...

Bra försäkring lyfter kvinnors företagande

26 februari, 2013
Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen få samma karensdag som anställda har, i gengäld för en något högre sjukförsäkringsavgift. Erfarenheter från USA tyder på att denna reform är särskilt viktig för kvinnor som funderar på att starta eget. I Sverige finns dessutom ytterligare en försäkring där en icke-diskriminerande […] Läs mer...

Going for Growth

21 februari, 2013
Nästan obemärkt i Sverige har OECD publicerat sin senaste “Going for Growth” rapport. Där föreslås konkreta reformer baserad på OECD‑experters undersökningar av strukturpolitiska reformer och deras ekonomiska resultat. OECD följer även upp i vilken utsträckning länderna har reagerat på och implementerat de föreslagna reformerna. För åren 2011-2012 placerar sig Sverige på en svag 30. plats […] Läs mer...

En mer välavvägd konjunkturpolitik

14 februari, 2013
Debatten om hur lågkonjunkturen bör pareras i Sverige har kört fast. Bör staten stimulera ekonomin mer till priset av ett större underskott eller inte? Är det farligt att sänka räntan mer? De som vill stimulera efterfrågan pekar på låg inflation, arbetslöshet, och svagt kapacitetsutnyttjande. De begär att Riksbanken sänker räntan samt rejäla budgetstimulanser. De som […] Läs mer...

Uppslag till den nya Innovationsstrategin

11 februari, 2013
I oktober 2012 beslöt regeringen om en ny innovationsstrategi. I sanningens namn så är den lös i konturerna, men skall förhoppningsvis bli mer konkret framöver. Därför kommer här ett konkret inspel, som är särskilt relevant för Sverige. Det har länge varit känt att Sverige producerar en hel del gedigen forskning, men är sämre på att […] Läs mer...